Svakog dana Bog nam daje da obučemo novu duhovnu odeću

октобар 3, 2018 0 By Medita67

Zaharija 3:1-4

Posle mi pokaza Jošuu, poglavara svešteničkog, koji stajaše pred anđelom Gospodnjim, i Sotonu, koji mu stajaše s desne strane da ga pre. A Gospod reče sotoni: Gospod da te ukori, Sotono, Gospod da te ukori koji izabra Jerusalim. Nije li On glavnja istrgnuta iz ognja? A Jošua beše obučen u haljine prljave, i stajaše pred anđelom. A on progovori i reče onima koji stajahu pred njim: Skinite s njega te prljave haljine. I reče mu: Vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje, i obukoh ti nove haljine.

U ovom odlomku proroku je data vizija visokog sveštenika koji je služio u Starozavetnom Hramu dajući žrtve za grehe naroda i darove zahvalnice za Božiju dobrotu. Đavo stoji sa desne strane Božijeg čoveka da ga optužuje. Ovo nas podseća da zlo u ovom svetu ima ličnost. Đavo dolazi da nas optuži i obeshrabri u nadi da će nas okrenuti od puta Božije dobrote.

Sam Bog, u svojoj bezgraničnoj milosti, zalaže se za Jošuu i ukorava satanu. Jošua nije stajao sam kada se suočio sa silama tame koje su pokušavale da ga povrede. Kao Hristovi sledbenici, ni mi ne stojimo sami. Bog je na našoj strani, čuva nas i izbavlja. Kada ga prizovemo u vreme potrebe, Isus je tu da ukori đavola i da nas izbavi. Kada stojimo u postojanoj veri, opiremo se đavolu u Isusovo ime, on će pobeći od nas (Jakov 4:7). Biblija nam govori da je veći Spasitelj u nama nego đavo sa kojim se suočavamo u ovom svetu. Mi smo u Isusovim rukama i ništa – nijedan demon u paklu – ne može da nas rastavi od Njegove ljubavi (Jovan 10:28; Rimljanima 8:37-39).

Jošua je bio obučen u prljave haljine. Ovo simbolizuje njegov greh i neuspehe i njegovu potrebu za milošću i oproštenjem. Ovo je ljudsko stanje. Stojimo pred svetim Bogom kao grešnici kojima je potrebno oproštenje i očišćenje. Satana dolazi da nas osuđuje i da nam kaže da smo uradili previše loših stvari. Kaže nam da nam Bog nikad neće oprostiti.

Ali milost Božija govori glasnije i istinito. Gospod ukorava laži đavola i govori nam, bez obzira kakvi su naši neuspesi, da može da nam bude oprošteno i da naši životi mogu da budu očišćeni. Možemo da svučemo prljavu odeću. Kroz smrt Božijeg Sina, koji je odneo naše grehe na krst, možemo da budemo očišćeni – možemo da počnemo novi život.

Biblija kaže da će nas Bog obući u finu odeću. Bog po svojoj milosti radi potpuno delo – transformišuće delo. Sada smo deca Božija. Slobodni smo od straha i laži đavola. Bog je ukorio đavola, kada je Isus umro na krstu umesto nas i tri dana kasnije ustao iz mrtvih. Sada nam teče milost. Bog izliva svoju neizmernu milost na nas da nas oslobodi. Svakog dana nam daje da obučemo novu duhovnu odeću. Odeću zahvalnosti i slave za sve što je učinio.

Pomolimo se: Nebeski Oče, tako sam zahvalan za tvoju ljubav i zaštitu. Hvala ti što u Isusovo ime nemam strah od đavola. Ti si moj izbavitelj. Pomozi mi da živim u slobodi milosti kao tvoje dete. Hvala ti što si skinuo prljavu odeću mog greha. Daj mi ovog dana finu odeću zahvalnosti i slave kako bi moj život mogao da te proslavi. U Isusovo ime molim. Amin.

J & A